ท่านต้องการให้ อบต.ท่าขุนราม ปรับปรุงการให้บริการด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
16.13%
การบริการจัดเก็บภาษี ( 3 )
9.68%
การจัดเก็บขยะมูลฝอย ( 5 )
16.13%
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ( 9 )
29.03%
การให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ( 9 )
29.03%