ท่านต้องการให้ อบต.ท่าขุนราม ปรับปรุงการให้บริการด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
10.71%
การบริการจัดเก็บภาษี ( 3 )
10.71%
การจัดเก็บขยะมูลฝอย ( 5 )
17.86%
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ( 8 )
28.57%
การให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ( 9 )
32.14%