หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าขุนราม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
ประเพณีตานก๋วยสลาก สืบทอดประเพณีท้องถิ่น
มุ่งมั่นพัฒนาการสาธารณสุขของตำบลท่าขุนรามให้ได้มาตรฐาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.thakhunram.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
 
เรื่องโครงการจัดซื้อรถดับเพลิง 6,000 ลิตร
 

1.ด้วยอำนาจ การส่งเสริมกิจการในท้องถิ่น หรือ SME  ทางอบต.ได้ส่งหนังสือสืบราคา ผู้ประกอบกิจการ ขายหรือจำหน่าย ครุภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ครบแล้วหรือยัง
2.ด้วยราคาดังกล่าว จัดซื้อ ราคาคุ้มค่าแล้วหรือไม่
เพื่อเป็นการสนับสนุนโยบายของภาครัฐ ช่วยผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ได้มากที่สุด ตามโครงการ SME

เขียนโดย   คุณ ประชา คำดี

วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 12.47 น. [ IP : 49.237.13.5 ]  
 


1. การกำหนดราคากลางของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
หน่วยงานได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางและได้ดำเนินการ ตาม (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด และ(5)ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ จากหน่วยงานที่เคยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เนื่องจากไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3)

2. หน่วยงานได้ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ข้อ4.1.2 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จากเว็ปไซต์ www.thaismegp.com  สำหรับการจัดซื้อ รถดับเพลิง เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว พบว่าในจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย จึงดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัด และเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดอื่น ๆ โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย  ตามข้อ ๔.๑.๓.๒ มาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกและพิจารณาจากผู้เสนอราคา รายต่ำสุด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว หนาวยงานได้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญเขียนโดย   คุณ ธนัณยา ลิขิตกุล

วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09.54 น. [ IP : 113.53.44.30 ]  
 

แต่ที่ทราบเบื้องต้นนั้น 1 รายในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ได้ถูกร่วมเชิญให้มาเสนอราคาในครั้งนี้ด้วยแต่อย่างใด จึงสอบถามมาว่าเห็นสมควรอย่างไร


เขียนโดย   คุณ ประชา คำดี

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 12.28 น. [ IP : 1.46.23.248 ]  
 

หน่วยงานได้ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs จากเว็ปไซต์ www.thaismegp.com  พบว่าในจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย จึงดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัด และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ทางผู้ประกอบการระบุไว้ในเว็ปไซต์ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดเพื่มเติม รบกวนสอบถามมายังหน่วยงาน  โทร 055-746-500 ค่ะ

เขียนโดย   คุณ ธนัณยา ลิขิตกุล

วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 10.40 น. [ IP : 125.25.185.84 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055-746-500 โทรสาร : 055-746-500
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
จำนวนผู้เข้าชม 6,032,597 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10